การศึกษา

ความสำคัญของการศึกษา

การศึกษาหลักสูตรปฐมวัย —

การศึกษาหลักสูตรปฐมวัย

การเรียนการศึกษาหลักสูตรการสอนของเด็กปฐมวัยนั้น ส่วนใหญ่จะเน้นในการฝึกอ่านออกเขียนได้และการส่งเสริมให้มีพัฒนาการทางกายภาพกล้ามเนื้อ การส่งเสริมให้เด็กๆมีความคิดสร้างสัน พัฒนาทั้งทางร่างกายและส่งเสริมทางด้านจิตใจในเรื่องของคุณธรรมในการใช้ชีวิต การศึกษาปฐมวัย ก้าวไกลสู่ความเป็นเลิศ ในด้านการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนจากประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีของครูและบุคลากรที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาปฐมวัยในทุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่ได้เป็นตัวแทนสู่เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้มีการพัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ด้วยการใช้หัวข้อดังต่อไปนี้

1 พัฒนาการทางกาย : คือ การพัฒนาให้เด็กใช้กล้ามเนื้อในการวาดรูป ขีดเขียนได้ตามจินตนาการ และการพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่การพัฒนากล้ามเนื้อเล็กผ่านกิจหรรมสร้างสรรค์พัฒนาการอารมณ์-จิตใจ โดยการจัดกิจกรรมให้เด็กมีส่วนรวมในการใช้กล้ามเนื้อและคิดวิเคาระห์ถึงปัญหาที่จะเกิด

2. การส่งเสริมกระบวนการคิดและจิตพิสัย ฝึกให้เด็กมีการควบคลุมอารมณ์และจิตใจด้วยการฝึกเล่นโยคะ – สมาธิ – จิตศึกษาระดับปฐมวัยการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้นิทานคุณธรรม
การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเด็กปฐมวัยพัฒนาการทางสังคมการมีคุณธรรมจริยธรรมและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและบูรณาการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงระดับปฐมวัยการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการแยกสิ่งต่างเพื่อนำไปทำการรีไซเคิล

3.พัฒนาการทางสติปัญญา การฝึกให้เด็กมีความคิดสร้างสันและจัดให้ช่วยกันแก้ปัญหากับเพื่อนๆ หรือการหัดให้เด็กๆเล่นการต่อจิกซออันนี้สามารถพัฒนาทั้ง สติปัญญาและการควบคลุมอารมณ์ไปด้วยค่ะ
ขอขอบคุณบทความจาก : curriculum51.net


Categorised as: Uncategorized

Comments are disabled on this post


Comments are closed.